ประโยชน์ของป่าไม้

ป่าเป็นภาคขยายของต้นไม้ แปลตรงตัวหมายถึง แหล่งที่อยู่อาศัยของต้นไม้จำนวนมาก ดังนั้นป่าจึงอาจเรียกได้ว่าเป็นชุมชนของบรรดาต้นไม้หลากหลายพันธุ์ หลากหลายประเภทที่มีคุณค่า ตลอดจนเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดไม่ว่าจะเป็น เสือ ช้าง กวาง กระทิง ฯลฯ ป่าถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เพราะเป็นแหล่งของทรัพยากรธรรมชาติมากมาย สำหรับประโยชน์ของป่า สามารถจำแนกได้ดังนี้

– ป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร กล่าวคือป่าไม้จะมีรากที่สามารถไชไปตามพื้นดิน โดยจะทำการกักเก็บความชื้นเอาไว้ในดินได้เป็นจำนวนมาก คล้ายกับฟองน้ำขนาดใหญ่ ที่ดูดซึมน้ำเอาไว้ ป่าจึงเป็นแหล่งของความชื้น และต้นน้ำ เพราะน้ำที่ถูกดูดซับไว้ จะไหลลงไปตามห้วย หนอง คลอง บึง แหล่งต่างๆ ภายในป่าแห่งนั้น

– ป่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์ ที่ทำให้เกิดฝน โดยป่าจะดูดซับความชื้น แล้วปล่อยออกไปในอากาศ จนความชื้นรวมตัวกันเป็นเมฆฝน เมื่อเมฆฝนรวมตัวกันมากเข้าก็จะเกิดการกลั่นออกมาเป็นน้ำ สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่า แล้วกักเก็บความชื้นอีก เป็นวัฏจักรกันไปเรื่อยๆ ดังนั้นป่าคือ แปล่งกำเนิดของน้ำและชีวิตอย่างแท้จริง

– ป่าเป็นแหล่งของอาหาร ตั้งแต่ครั้งโบราณกาลมาแล้วที่มนุษย์รู้จักหาอาหารจากป่า เช่น การหาของป่า จำพวกเห็ด หน่อไม้ และการล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหาร นอกจากนั้นป่ายังเป็นแหล่งที่อยู่ของสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับทั้งคนและสัตว์อีกด้วย

– ป่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันหน้าดินถูกทำลาย จากภาวะต่างๆ เช่นน้ำท่วม ไฟป่า เพราะป่าจะเป็นแนวที่กั้นเอาภัยพิบัติเหล่านั้นเอาไว้ก่อนเป็นอันดับแรก

– ป่าช่วยปรับสภาพของอากาศ และช่วยสร้างอ็อกซิเจน เนื่องจากต้นไม่จะดูดซึมก๊ากคาร์บอนไดอ็อกไซด์ แล้วจะปล่อยก๊าซอ็อกซิเจนที่จำเป็นต่อสรรพชีวิตบนโลกนี้ออกมาในบรรยากาศ ดังนั้นป่าจึงถูกเรียกว่าปอดของโลก เพราะฟอกเอาอากาศเสียและปล่อยอากาศดีออกมาให้คนและสัตว์ได้ใช้ในการ

ดำรงชีวิต การมีป่าเยอะๆ จะช่วยลดมลพิษที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันได้ด้วย

– ป่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่า เพราะสัตว์ป่าจะอาศัยในป่าเท่านั้น พวกมันถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าอีกประเภทหนึ่ง สัตว์ป่าเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าแห่งนั้นๆ

– ป่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เพราะความสวยงามบริสุทธิ์ ทำให้ผู้คนมักจะเข้าไปเยี่ยมเยือนเพื่อท่องเที่ยว อยู่เสมอ